Ohlášky 17. - 24. 9.

15.09.2017 14:34

Pořad bohoslužeb

Farnost Netín

Neděle 17. 9.

24. neděle

v mezidobí

8:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za Václava a Ludmilu Cejnkovy

Čtvrtek 21. 9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiny Michalovy a Smolíkovy a na poděkování za 50. let společného života

Pátek 22. 9.

18:30

Za Bohuslava Peška, rodiče Ambrožovy a celou živou a + přízeň

Sobota 23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

11:00

Svatba Netín: Vojtěch Kinc a Lucie Chrástová

Neděle 24. 9.

25. neděle

v mezidobí

8:00

Za Bohumila Smejkala, celou živou a + přízeň a duše v očistci

 

 

Farní oznámení

·        V neděli 24. září bude sbírka do fondu PULS.

·        Společné udílení svátosti nemocných proběhne v neděli 29. 10. při mši svaté 8:00.

·        Výuka náboženství na Gymnáziu VM bude ve středu v 7:05 od 4. 10. 2017.

 Zájemci se přihlašujte na mail farnosti: velkemezirici@dieceze.cz

Nedělní liturgie

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.' A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!' Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.' On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí… Mt 18,21-35

Člověk, když je upřímný, pak příjme, že za svoje hřích si může jen on sám. Nemá smysl litovat sebe, ale litovat hříchu. Tato lítost obměkčuje srdce a srdce se pak může otevřít milosti. Bůh tomu, kdo činí pokání, dává nejen odpuštění, ale také milost Ducha svatého. S Božím duchem přichází radost a pokoj. Radost, protože kde je odpuštění hříchů, tam je svoboda a láska. Pokoj, protože pokáním a odpuštěním hříchů se vše napravuje. Pokání je otázka naléhavosti, vytrvalosti, trpělivosti a naděje. Naléhavosti, protože naše dny jsou sečteny a můžeme zemřít klidně už zítra. Vytrvalosti, protože se nejedná o jediný čin, ale o průběžný proces, který začíná stále znovu. Hřích člověka, ani láska Boží nemají konce. Trpělivosti, protože její plody na sebe mohou nechat dlouho čekat. Naděje, protože nikdy není příliš pozdě, abychom prosili o odpuštění. Až do posledního dechu pro nás zůstává spása možná.

 

Zpět