Stránky farnosti Netín.

Vítám Vás na stránkách netínské farnosti.

 

 

Májové pobožnosti
Kněžno máje, oroduj za nás!
2
Obsah
1. Týden ............................................................................................... 3
Mlčet, aby mohl mluvit Bůh ............................................................ 3
2. Týden .............................................................................................. 5
Dát se nést a vést Bohem ................................................................ 5
3. Týden .............................................................................................. 6
Říci ano Boží vůli. ............................................................................ 6
4. Týden .............................................................................................. 9
Svědčit o Boží lásce ......................................................................... 9
Litanie ................................................................................................ 11
Litanie loretánská .......................................................................... 11
Litanie v době pandemie ............................................................... 13
Litanie bavorské I. ......................................................................... 16
Litanie sv. Jana Pavla II. ............................................................... 18 Modlitba pro čas epidemie ............................................................... 19
3
1. Týden
Mlčet, aby mohl mluvit Bůh
Slova svatého evangelia podle Lukáše. (Lk 1,26-38)
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel.
Úvaha1
Bůh přišel k nám na svět, aby se stal jedním z nás. Přišel skrze jednu ženu, skrze Pannu Marii. Pro člověka je k Bohu jenom jedna cesta a ta odpovídá cestě Boha k nám; je to cesta skrze Marii. Jděme se svatou Pannou do školy Kristovy: „Jenom jeden je váš učitel“ (Mt 23,10), vy všichni ale jste učedníci, říká Kristus Pán. Panna Maria je nejlepší žačkou. U ní můžeme opisovat a ji napodobovat. Cesta člověka k Bohu musí odpovídat cestě Boha k člověku. Na konci rozhovoru mezi Bohem a Pannou Marií se nachází jakoby její podpis na nevyplněné směnce: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle
1 Všechny úvahy vycházejí z knihy: MEISNER, Joachim, Úvahy o Panně Marii, 2. vydání, Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2006, s. 31-44.
4
tvého slova“ (Lk 1,38). Celkovou výši obnosu napíše na tento šek sám Bůh. U Panny Marie to znamená především toto: bez přístřeší v Betlémě, život bez domova v Egyptě, skrytost v Nazaretu, kříž v Jeruzalémě. Právě dnes potřebuje evangelium lidi, kteří dají své podpisy na bianko šeky, aby Bůh sám dosadil obnosy, které svět v této době potřebuje.
Přímluvy
Na přímluvu Panny Marie, volejme k našemu nebeskému Otci:
Bože, naplň nás svou milostí.
Jako Panna Maria přijala od anděla radostnou zvěst,
 tak ať i my, Bože, přijímáme našeho Spasitele s láskou a vděčností.
Bože, naplň nás svou milostí.
Jako jsi shlédl na pokoru své služebnice,
 tak shlédni, milosrdný Otče, i na nás na všechny a smiluj se nad námi.
Bože, naplň nás svou milostí.
Jako nová Eva přijala ochotně tvé božské Slovo,
 tak ať i my ochotně plníme tvou vůli.
Bože, naplň nás svou milostí.
Kéž Panna Maria přispěje ubohým, pomáhá malomyslným a těší plačící,
 ať prosí za lid, přimlouvá se za kněze a vezme v ochranu tobě zasvěcené ženy.
Bože, naplň nás svou milostí.
Vyberte některé z litanií na s. 11-18.
5
2. Týden
Dát se nést a vést Bohem
Slova svatého evangelia podle Lukáše. (Lk 1,39-45)
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"
Úvaha
Panna Maria nese svého Pána. Nese toho, kdo ji sám nese, vlastně toho, kterým se sama nechá nést. Dívka Páně se stává tou, která Pána přináší, nese. Je to jedno z jejích nejkrásnějších pojmenování, být „nosičkou Pána“ – Christoforou. Nechává se nést poselstvím anděla, posláním od Otce, který ji posílá k Alžbětě, do Betléma, do Egypta, Nazareta, Kány, Jeruzaléma a na Golgotu, až nakonec vzhůru, do nebe: „Který tě, Panno, do nebe vzal.“ Protože se nechává nést, je pro ni únosné všechno, co jí Bůh dává nést: na začátku nedůvěra ze strany sv. Josefa, služba u Alžběty, kříž chudoby prožívaný v Betlémě, kříž útěku do Egypta a konečně kříž Golgoty. Je to jeden z křesťanských paradoxů: jsme neseni tím, kterého máme my sami nést. On nás objal svýma rukama, které nás pevně drží a nesou i v našich těžkostech.
Přímluvy
Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho:
Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
Ježíši, Slunce spravedlnosti, tvá Matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy,
6
 veď nás svou milostí, ať stále chodíme v tvém světle.
Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
Pane Ježíši, tvá Matka uchovávala všechna tvá slova ve svém srdci a uvažovala o nich,
 veď nás, abychom ji následovali a sytili se slovem, vycházejícím z tvých úst.
Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
Spasiteli světa, tvá Matka byla pro tvé zásluhy už předem uchráněna od veškeré poskvrny hříchu,
 dávej také nám svou milost, aby nás hřích nikdy neovládl.
Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
Náš Vykupiteli, tvá Matka byla naplněna Duchem Svatým a stala se tvým nejčistším příbytkem,
 učiň i nás navěky živým chrámem svého Ducha.
Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
Vyberte některé z litanií na s. 11-18.
3. Týden
Říci ano Boží vůli.
Slova svatého evangelia podle Lukáše. (Lk 1,46-56)
Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky." Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.
7
Úvaha
Maria je poslušná.
Maria přijme Pána, který sám o sobě řekne: “Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal”. Proto z Ježíšova “Buď vůle tvá” pro ni vyplynulo: “Ať se mi stane podle tvého slova”. Pro křesťana není důležitějšího duchovního cvičení než ptát se po Boží vůli. Protože v dnešní době je možno pozorovat v církvi příliš mnoho lidského chtění, ztrácí tím církev na přesvědčivosti. Nejde zde například jenom o to, jak se dohodnout na způsobu slavení liturgie, nýbrž o to, jak máme v liturgii najít Boha. Nejde o to, ptát se především, jak k nám dnes přichází Boží zvěst, ale spíše si položit otázku: Jak dnes a v hodině své smrti předstoupíme před Boha? Odporuje evangeliu, jestliže se snažíme pro sebe nebo pro svou vlastní skupinu dobývat pozice v církvi. Místo toho máme vždy přenechat prostor Kristu. Ve vůli Boží člověk najde sám sebe, a tím dosáhne i naplnění svého života. Maria je jediná, která proti většině svého národa říká ano Mesiáši. Její národ očekává zcela jiného Mesiáše. Maria neupravuje Boží přísliby na svou velikost. Unese to, že Bůh je větší než její srdce. Maria nechává být Boha ve svém životě Bohem a nepředpisuje mu, co se hodí a co ne. Proto také stojí pod křížem. Kristovo poselství se od samého začátku kříží s lidským očekáváním. Maria se ptá: Jak se to nemožné stane, když žádného muže nepoznávám? Kristovo poselství se kříží s lidskými propočty. Běda tomu, kdo je chce upravovat a přizpůsobovat nicotným plánům! Pán praví: “Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč”. Toto Kristovo slovo jako by bylo udušeno v mírových řečech naší doby. Kristus přinesl Marii meč. “I tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí”. Kristovo poselství nechce dávat člověku za pravdu, nýbrž ho chce obrátit. To bolí, ale tato bolest mění varovné Pánovo “běda” v jeho horském kázání na blahoslavenství. Proto se také bolestná Matka Boží stává neblahoslavenější Pannou.
8
Přímluvy
Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho:
Bože, naplň nás svou milostí.
Bože, tys svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie,
 na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené, odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.
Bože, naplň nás svou milostí.
Tys shromáždil apoštoly, aby společně s Pannou Marií setrvávali v modlitbách,
 dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby a roste k dokonalosti lásky.
Bože, naplň nás svou milostí.
Tys dal lidem Pannu Marii jako Matku milosrdenství,
 dej poznat její mateřskou lásku všem, kdo jsou v nebezpečí.
Bože, naplň nás svou milostí.
Tys chtěl, aby se Panna Maria s mateřskou pečlivostí starala o potřeby svaté rodiny v Nazaretě,
 na její přímluvu pomáhej všem matkám, aby s láskou plnily své poslání.
Bože, naplň nás svou milostí.
Tys korunoval Pannu Marii nebeskou slávou,
 dej i našim zemřelým, ať se spolu s ní navěky radují v tvém království.
Bože, naplň nás svou milostí.
Vyberte některé z litanií na s. 11-18.
9
4. Týden
Svědčit o Boží lásce
Slova svatého evangelia podle Jana. (Jan 19,25-27)
U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: "Ženo, to je tvůj syn." Potom řekl učedníkovi: "To je tvá matka." A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.
Úvaha
V Panně Marii potkáváme zosobněné křesťanství. Křesťanství lze výstižně vyjádřit jenom osobně, protože základem křesťanství je osoba. Způsob východního myšlení, které známe od pravoslavné církve, není příliš abstraktní, ale je osobní, především v Marii. Jako se na počátku Duch vznášel nad vodami, tak k obnově stvoření dochází za působení stejného Božího Ducha, který zastíní Marii. Podle jednoho vyjádření je Maria duchovním rájem druhého Adama, to je Krista, prostorem pro sjednocení obou přirozeností, božské a lidské, a místem kde se oslavuje událost vykoupení. Církev skutečně žije jedině tím, že jsou v ní svědkové, ke kterým se Boží láska přiblížila natolik, že si získala jejich srdce, takže o ní mohou nyní sami svědčit. Boží slovo k nim přišlo tak blízko, že je samo mohou šířit dál. Zde nejde o věc Kristovu, ale o Krista samého. K mnoha vlastnostem Božím patří také skutečnost, že si Bůh volí za své posly živé lidi. Na začátku evangelia tak stojí Maria jako svědkyně víry. Maria stojí na začátku evangelia jako svědek Boží lásky ve znamení pokory a poníženosti. Dosvědčuje, že Bůh shlíží dolů do hlubin. Před vší pokorou člověka tu stojí jako první pokora Boží. Maria může dosvědčit: Vím dobře, komu jsem uvěřila. Církev dnes potřebuje takové lidi, kteří jako Maria mají ještě co říci o tom, co s nimi učinil Bůh.
10
Přímluvy
Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho:
Bože, naplň nás svou milostí.
Bože, tys dal své církvi v Panně Marii, poslušně přijímající tvé slovo, příklad věrného plnění tvé vůle,
 na její přímluvu učiň i z nás věrné učedníky svého Syna.
Bože, naplň nás svou milostí.
Tys chtěl, aby se Panna Maria s mateřskou pečlivostí starala o potřeby svaté rodiny v Nazaretě,
 na její přímluvu pomáhej všem matkám, aby s láskou plnily své poslání.
Bože, naplň nás svou milostí.
Tys posiloval Pannu Marii, když stála pod křížem, a naplnils ji radostí z Kristova vzkříšení,
 pomáhej nám, když na nás dolehne utrpení, a posiluj naši naději.
Bože, naplň nás svou milostí.
Tys dal lidem Pannu Marii jako Matku milosrdenství,
 dej poznat její mateřskou lásku všem, kdo jsou v nebezpečí.
Bože, naplň nás svou milostí.
Tys korunoval Pannu Marii nebeskou slávou,
 dej i našim zemřelým, ať se spolu s ní navěky radují v tvém království.
Bože, naplň nás svou milostí.
Vyberte některé z litanií na s. 11-18.
11
Litanie
Litanie loretánská
Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Matko Kristova,
Matko církve,
Matko božské milosti,
Matko nejčistší,
Matko nejcudnější,
Matko neporušená,
Matko neposkvrněná,
Matko lásky hodná,
Matko obdivuhodná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitelova,
Matko Spasitelova,
Panno nejmoudřejší,
Panno úctyhodná,
Panno chvályhodná,
12
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,
Zrcadlo spravedlnosti,
Trůne moudrosti,
Příčino naší radosti,
Stánku Ducha svatého,
Stánku vyvolený,
Stánku zbožnosti,
Růže tajemná,
Věži Davidova,
Věži z kosti slonové,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných,
Útočiště hříšníků,
Těšitelko zarmoucených,
Pomocnice křesťanů,
Královno andělů,
Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno mučedníků,
Královno vyznavačů,
Královno panen,
Královno všech svatých,
Královno, počatá bez poskvrny hříchu dědičného,
13
Královno nanebevzatá,
Královno posvátného růžence,
Královno rodin,
Královno míru,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x
K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.
V době velikonoční
K: Raduj se a plesej, Panno Maria, aleluja!
L: Neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja!
K: Modleme se: Bože, tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých a naplnil svět radostnou nadějí na vzkříšení; prosíme tě, dej, ať v nás tato velikonoční radost stále roste, abychom tak jako jeho Matka, Panna Maria, a s její pomocí šťastně dosáhli plné radosti v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
L: Amen.
Litanie v době pandemie
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
14
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
Bože svatý, Bože silný, smiluj se nad námi.
Bože, Králi věků nesmrtelný, smiluj se nad námi.
Bože v radách nevyzpytatelný, smiluj se nad námi.
Bože v soudech nevystižitelný, smiluj se nad námi.
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, smiluj se nad námi.
Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti, smiluj se nad námi.
Bože, jenž připomínáš v čase nemoci nestálost pozemských věcí, smiluj se nad námi.
Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti, smiluj se nad námi.
Bože, jenž máš sečteny dny našeho života, smiluj se nad námi.
Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší, když nebezpečí bývá nejvyšší, smiluj se nad námi.
Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ, smiluj se nad námi.
Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, soud a věčnost, smiluj se nad námi.
Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.
Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu vysvoboď nás, Pane.
Od nakažlivých nemocí vysvoboď nás, Pane.
Od náhlé a nenadálé smrti vysvoboď nás, Pane.
Od nadměrné úzkostlivosti vysvoboď nás, Pane.
15
Od opovážlivé lehkomyslnosti vysvoboď nás, Pane.
Od reptání proti prozřetelnosti Boží vysvoboď nás, Pane.
Od věčné smrti vysvoboď nás, Pane.
My hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil, prosíme Tě, vyslyš nás.
Aby ses nad námi smiloval, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám dopřál času a milosti k pokání, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys zjednal nemocným potřebné ošetření, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys udělil nemocným milost svátostí, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys žehnal snahám lékařů, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys přijal umírající na milost, prosíme Tě, vyslyš nás.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
Otče náš,...
Modleme se:
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, uděl nám, kteří k Tobě přicházíme se srdcem kajícím, svou milost a zbav nás svou mocí panující nakažlivé nemoci.
Pane života a smrti, zachovej nás a vytrhni nás svou mocí z každého nebezpečí. Osvěť lékaře, aby nemoc přesně poznali a nemocným věnovali veškerou péči. Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek a
16
nemocným sloužily k uzdravení. Kéž nás tento čas povzbudí k obrácení a žití evangelia. Do Tvých rukou poroučíme své tělo i duši.
Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Litanie bavorské I.
Matko Boží, voláme k Tobě.
Chválí Tě andělů kůry, slyš, Maria, svých dítek hlas.
Chválí Tě svatí Boží,
Chválí Tě blažených sbory,
Chválí Tě Církev svatá,
Chválí Tě synové Evy,
Matko Boží, voláme k Tobě.
Matka jsi milosti Boží,
Matka jsi moudrosti pravé,
Matka jsi věčné rady,
Matka jsi duchovní síly,
Matka jsi překrásné lásky,
Matko Boží, voláme k Tobě.
Nebes jsi Královna krásná,
Panenství koruna zlatá,
Studnice ctnosti Ty čistá,
Naděje rajské Ty kněžna,
Nevěsta neposkvrněná,
Matko Boží, voláme k Tobě.
Blažených radost Ty milá,
Věrných jsi chvála Ty stálá,
Vítězů pomoc Ty mocná,
17
Všech svatých zářivá hvězda,
Pokorných synů Ty láska,
Matko Boží, voláme k Tobě.
Ty jsi prut z kořene Jesse,
Tys chvála svatého Ducha,
Nového zákona archa,
Nebeské vlasti Ty brána,
Zrcadlo Církve Ty svatá,
Matko Boží, voláme k Tobě.
Hříšných Ty záruko spásná,
V zármutku útěcho sladká,
Záštito Božího lidu,
Příčino radosti naší,
Svatých Ty přesvatá Matko,
Matko Boží, voláme k Tobě.
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
18
Litanie sv. Jana Pavla II.
(podle encykliky Redemptoris Mater) Otče, věčná lásko, která jsi nám skrze Marii dala Krista, smiluj se nad námi. Kriste, tělo a krvi Panny Marie, smiluj se nad námi. Duchu svatý, který jsi způsobil v Marii největší dílo milosti, smiluj se nad námi. Maria, plná milosti, oroduj za nás. Maria, jitřenko spásy, Maria, obraze a vzore církve, Maria, nejmilovanější matko církve, Maria, vůdkyně Božího lidu, Maria, slávo Boží milosti, Maria, vůdkyně pokorných a chudých, Maria, vzore ve zkouškách víry, Maria, spojená s Kristem v nepochopení a bolesti, Maria, věrná Kristu až do jeho smrti na kříži, Maria, obraz a zrcadlo tajemství Krista, Maria, matko Krista a matko lidí, Maria, dokonalá v obětování lásky, Maria, matko všech bratří v Kristu, Maria, mateřská prostřednice církve a lidí, Maria, Kristova spolupracovnice na spáse, Maria, matko oslaveného Pána, Maria, která nás vedeš k eucharistii, Beránku Boží, zrozený z Panny Marie, smiluj se nad námi. Beránku Boží, slávo Panny Marie, smiluj se nad námi. Beránku Boží, pokoji a smíření člověka, smiluj se nad námi.
Závěrečná modlitba jako v litaniích loretánských.
19
Modlitba pro čas epidemie
Pane Ježíši, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. Přijď nám na pomoc i teď, když se po celém světě rozšířil koronavirus, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku.
Uzdrav ty, kteří virem onemocněli. Ať mají dobrou zdravotní péči, která jim navrátí sílu a zdraví.
Uzdrav nás ze strachu, který národům brání spolupracovat a bližním vzájemně si pomáhat.
Uzdrav nás z pýchy, s níž bychom se domnívali, že nemoc, která nezná hranic, se nás netýká.
Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku v této nejisté a smutné době.
Buď s těmi, kdo na virus zemřeli. Ať spočinou s tebou v tvém věčném pokoji.
Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich strachu a smutku buď s nimi a chraň je před nemocí a beznadějí. Ať zakusí tvůj pokoj.
Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří se snaží všechny zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj a dávej jim svůj pokoj.
Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost, aby jednali s láskou a skutečným zájmem o dobro lidí, kterým mají sloužit. Dej jim moudrost, aby věnovali prostředky na dlouhodobá řešení, která pomohou připravit se na podobné epidemie v budoucnosti a předcházet jim. Ať na nich spočine tvůj pokoj, když o něj na zemi společně usilují.
Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto nemocí hodně nebo jen málo, Ježíši Kriste, zůstávej s námi. Buď s námi, když bojujeme o životy, a když je oplakáváme. Pomáhej nám vytrvat a být připraveni. Kéž naše úzkosti vystřídá tvůj pokoj.
Pane Ježíši Kriste, uzdrav nás.

Akce a pozvánky

/album/farni/plakatvikend-003-jpg/ /album/farni/svetlo-pro-tebe-8-jpg/ /album/farni/vikend-2-ministranti-jpg-jpg/

Novinky

Ohlášky 18.-25.2.

16.02.2024 11:42
Pořad bohoslužeb Neděle 18. 02. 1.postní 8:00 Za Jaroslava...

Video interieru kostela

10.11.2023 16:58
Odkaz na video: https://clipchamp.com/watch/HcLw75qdh6E  

Pastorační rada farnosti

22.09.2023 17:00
Zápis naleznete v menu

Modrá krev - Podstatští

25.09.2019 10:38
Odkaz na vysílání...

Poutní místa - Netín a Malé Svatoňovice

25.09.2010 19:47
odkaz na vysílání ČT 15/17 Netín, Malé Svatoňovice - Poutní místa | Česká televize...

Oprava střechy a sanktusníku kostela - informace

/album/informace/a2020-11-04-2-png/