Ohlášky 11. - 18. 3.

09.03.2018 12:49

Farnost Netín

 

Neděle 11. 3.

4. postní

8:00

Mše svatá se křtem Miroslava Trčky

Za rodiče Nebohovy, Nedomovy a + a živou rodinu

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 12. 3.

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 16. 3.

18:30

Za Františka Jůdu, sourozence, dvoje rodiče, Jaroslava Švomu a celou přízeň

Neděle 18. 3.

5. postní

8:00

Za rodiče Dvořákovy, dva syny a snachy

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

 

·         V úterý 13. března zveme v 17:00 do Křižanova na pouť Nového Jeruzaléma. Autobus pojede

v 16:15 z Netína.

·         V pátek 16. března v 19:15 na faře pokračuje příprava na biřmování.

·        V neděli 18. března zveme farníky ze všech farností našeho děkanství ke společné modlitbě křížové cesty s výstupem na Dědkovskou horu. Začínáme v 14:30 u kaple v Dědkově.

 

Nedělní liturgie

 

Starý zákon nám vypráví o tom, jak Hospodin poslal na svůj reptající lid jedovaté hady (Nu 21, 6-9). Je pozoruhodné, že kdo byl uštknut, nezemřel, pohlédl-li na měděného hada vztyčeného Mojžíšem na dřevěném kůlu. Ten se stane předobrazem kříže. Ježíš se na tuto biblickou událost výslovně odvolává: „Tak jako Mojžíš vyvýšil hada, tak bude vyvýšen Syn člověka…“ (Jan 3,14).

 

Musím se přiznat, že mne vždy dráždilo, jak se vůbec může Pán Ježíš srovnávat s hadem, symbolem zla, smrti a hříchu? A do mysli se mi vryla fotografie Jana Pavla II., který jako Mojžíš hledí z biblické hory Nebo do zaslíbené země, a stojí přitom pod křížem, na kterém Kristovo tělo je kovový had. Hrůza! Ale co se divím? Nepíše sv. Pavel, že se pro nás Kristus „stal hříchem“? (2Kor 5,21) Není jeho svaté tělo a krev sérem proti jedu, který jsme s Adamem a Evou všichni vypili? A neví snad Jan, proč ve svém evangeliu výslovně zmiňuje, že „pohlédli na toho, kterého probodli?“ (Jan 19,37).

 

Týž Evangelista Jan nám říká, že „Boha nikdo nikdy neviděl“ (Jan 1,18). Přebírá starozákonní přesvědčení, že vidět Boha znamená zemřít – aby o to více vynikla novost evangelia jako svědectví o tom, co viděl, a čeho se dotýkal (srv. 1 Jan 1-3): Krista – vtěleného Božího Slova. Vidět Boha je cíl víry. Znamená mít Pána před sebou, na dosah – na dotek.

 

 

Zpět