Ohlášky 12.-19.8.

10.08.2018 12:16

Pořad bohoslužeb

Farnost Netín

Neděle 12. 8.

19. v mezidobí

8:00

Za rodiče Němcovy, syna, dceru a rodiče Roušovy

11:00

Poutní mše svatá Závist

Pondělí 13. 8.

18:00

Mše svatá Kochánov

Středa 15. 8.

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

18:30

Za Ludmilu Markovu, rodiče Šanderovy a děti

Pátek 17. 8.

 

18:30

Za rodiče Pařízkovy a prarodiče Kutilovy

Neděle 19. 8.

20. v mezidobí/

Poutní slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

7:30

Za otce Františka Sadílka, Jindřicha Kocmana a všechny netínské farníky

9:00

Za farníky

11:00

Mše svatá na farní zahradě: Za poutníky

 

Farní oznámení

·        Úřední hodiny o prázdninách na faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí, středa a pátek – 8:00 – 9:00, dále dle telefonické domluvy.

·        Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 14. srpna pojede v 16:10 z Netína.

·        Ve čtvrtek 16. srpna od 18:00 zveme mladé muže na brigádu montování laviček

na pouť.

·        V pátek 17. srpna po mši svaté v Netíně, která bude v18:30 zveme na přednášku

P. Vojtěcha Kodeta na téma „Jak zachovat a žít křesťanskou víru.“

Nedělní liturgie

Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: `Sestoupil jsem z nebe?' Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích: `Všichni budou vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ Jan 6,41-51

 

Rizikem při hledání Boha ve všech věcech je tedy snaha všechno hned přesně vyjadřovat a s lidskou jistotou a arogancí říkat: „Bůh je zde.“ Tak nalezneme pouze boha podle svých představ. Správný postoj je augustinovské: hledat Boha, abychom je nalezli, a nalézat jej, abychom ho neustále hledali. Hledání je často tápavé, jak to čteme v Bibli. To je zkušenost velkých otců víry, kteří jsou naším vzorem. Abrahám se s vírou vydal na cestu, aniž by věděl, kam jde.  Život nám nebyl dán jako operní libreto, v němž je všechno napsáno. Život znamená jít, kráčet, dělat, hledat, vidět…  Je třeba se pustit do dobrodružství, které tkví v tomto: hledat setkání, nechat se hledat a dovolit Bohu, aby nás potkal. pap. František

 

Zpět