Ohlášky 14. - 21. 10

12.10.2018 13:55

Pořad bohoslužeb

Farnost Netín

Neděle 14. 10.

28. v mezidobí

8:00

 

Za Aloise Průšu, sestru a rodiče

11:00

 

Mše svatá s udělováním svátosti biřmování

 

Čtvrtek 18. 10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

17:30

Dětská mše svatá v Netíně: Za rodiče Kobylkovy, celou přízeň a duše

v očistci

Pátek 19. 10.

18:30

Za Josefa Dvořáka, jeho rodiče a živou přízeň

Sobota 20. 10.

11:00

Svatba: Jiří Robotka a Markéta Štěpánková

17:00

Mše svatá – pouť lesáků

Neděle 21. 10.

29. v mezidobí/ Sbírka na misie

8:00

 

Za Libora Krčála, manžele Markovy a Klímovy

 

 

Farní oznámení

·        Pouť lesáků v Netíně 20. října v 17:00, zveme všechny majitele a správce lesů…

·        11. listopadu bude při nedělní mši svaté udílena svátost nemocných.

·        Foto z biřmování si budete moci vybrat a zakoupit u paní Bradáčové ve VM

na Novosadech. 

 

Nedělní liturgie

Když se (Ježíš) vydával na cestu, přiběhl nějaký (člověk), poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!'„ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“ Mk 10,17-30

Upřímný, snaživý, mladý člověk touží po životě věčném. Je s láskou přijat, ale zklamán odchází. Tak si někdy můžeme připadat, když se snažíme, jsme vytrvalí a poctiví v životě, a narážíme na další překážky. „Kdo tedy může být spasen?“ Spása, život věčný není dílem člověka, ale dílem Všemohoucího. Žijeme ve světě, kde neseme zodpovědnost za svá rozhodnutí. Boží vůli často hledáme sami, nebo v případě manželství s partnerem. Neseme tíhu ekonomického zajištění. Sami bojujeme o čas k modlitbě ve shonu každodenní práce. Máme dvojí možnost:  Začít se zajišťovat bez Boha, nechat se vést životem a jeho okolnostmi. Budeme hledat oporu v penězích na kontě, ve známostech a hlavně v zajetých kolejích životního stylu. Nebo, začneme Pána zvát do svých jistot i nejistot.

 

Zpět