Ohlášky 15. - 22.7.

13.07.2018 14:09

Pořad bohoslužeb

Farnost Netín

Neděle 15. 7.

15. v mezidobí

8:00

Za rodiče Šitkovy, syna a dva vnuky, Bořivoje Buchtu a za živou a + rodinu

11:30

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 20. 7.

18:30

Za Františka Krále, rodiče, Julii Coufalovu, sourozence a celou přízeň

Neděle 22. 7.

16. v mezidobí

8:00

Za Bohumila Smejkala, rodiče, celou živou a + rodinu a duše v očistci

 

Farní oznámení

·        Úřední hodiny o prázdninách na faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí, středa a pátek – 8:00 – 9:00, dále dle telefonické domluvy.

 

Nedělní liturgie

(Ježíš) zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. Mk 6,7-13

Bůh povolává a dává svoji milost. Mnohdy na cestě povolání zakoušíme slabost, není to proto, abychom byli znejistěni, ale abychom si znovu uvědomili, že Boha potřebujeme. Jen s jeho pomocí, v jeho moci, konáme dobro.

Kým jsem a kým mám být, je stanoveno od věčnosti, před stvořením světa. Nejsem ani teprve v čase povolaný ani jako jednotlivec, nýbrž existuji vždycky jako již včleněný do předurčeného celkového plánu, který spočívá v Kristově vtělení a v oslavení milostivé lásky Otcovy, ve zpečetění Duchem svatým.

Během dne se často dostáváme do konfliktů a do nedorozumění s bližními. Často jde o prostou smůlu nebo chvilkovou slabost. V rozčílení si jen zamumlám: „Proč to muselo potrefit zrovna mě?“ Ale jinde si dobře uvědomujeme, že naše omyly jsou výsledkem neuváženého jednání. Co se dá dělat v takové situaci? Především nic nepředstírat. Nepohoršovat se nad sebou ani nad druhými a neurážet se. Nečekejme na konec dne, pokořme se před Bohem a přiznejme si, že jsme nezvládli své chování. Svěřme Pánu uplynulou část dne, i to co ještě máme před sebou.

 „ Všemohoucí a milosrdný Bože, provázej naši dnešní práci svým požehnáním: dej nám poznat, co jsme nedělali správně, a pomoz nám to napravit, abychom šťastně dokončili, co jsme začali“.

 

 

 

Zpět