Ohlášky 4. - 11.3.

02.03.2018 13:35

 

Neděle 4. 3.

3. postní

8:00

Za rodiče Bartůňkovy a dva zetě

14:30

Pobožnost křížové cesty

Čtvrtek 8. 3.

17:30

Mše svatá pro děti: Za dvoje rodiče Urbánkovy a živou a + rodinu Melicharovu

Pátek 9. 3.

18:30

Za Josefa, Annu, Marii Ekslerovy, jejich rodiče a celou přízeň

Neděle 11. 3.

4. postní

8:00

Mše svatá se křtem Miroslava Trčky

Za rodiče Nebohovy, Nedomovy a + a živou rodinu

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

·         V sobotu 10. března bude v 16:00 na faře postní setkání s mladými. Zveme mladé od 11 let. Bližší informace na plakátku.

·         Ve dnech 10. března a 24. března 2018 bude na faře ve VM probíhat cyklus pro manžele na téma:„Cesta do hlubin partnerovy duše“. Bližší informace najdete na plakátku v nástěnce a internetových stránkách farnosti. Přihlašovat se můžete na www.centrumrodin.cz

·         V sobotu 24. března se bude v Brně na Petrově konat setkání mládeže s otcem biskupem na téma: „Neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“. Bližší informace a přihlašování se do jednotlivých skupin najdete na www.brno.signály.cz a zájemci o autobusovou dopravu z naší farnosti se mohou přihlásit do 10. 03. 2018 na velkemezirici@dieceze.cz Trasy a odjezdy autobusů budou včas oznámeny.

Nedělní liturgie

 

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let - a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku. Jan 2,13-25

Očištění chrámu – očištění, uzdravení našeho srdce. Hřích, který spácháme je pouze špičkou ledovce. Jak víte, z ledovce vidíme nad hladinou jen jednu osminu. Tak se projevují i naše hříchy. Rozčiluji se kvůli malichernostem, všichni ostatní vidí, že jsem rozzlobený. Co je však pravým, skrytým důvodem? Proč takové výbuchy vzteku? Když se podíváme pod povrch našeho hněvu, můžeme zjistit, že má počátek dávno v našem životě.

Neměli bychom prosit jen za odpuštění hříchu, ale také za uzdravení kořene hříchu. V nitru máme skrytou zlobu, hříchy týkající se sexuality, touhy po moci, ambice, které přinášejí domýšlivost, která je naším sebeobranným mechanismem, závislost na penězích… A tak se stává, že nás ďábel pokouší nepřímo, snaží se do nás vstoupit právě těmito branami, těmito kořeny hříchu, otevřenými ranami, které vznikají během našeho života. Protože se většinou zabýváme jenom hříchem samotným, prosíme za odpuštění hříchu jako takového, ale nesestoupíme k jádru problému, aby byla uzdravena jeho příčina, upadáme snadno znovu do stejného hříchu, protože kořeny zůstaly neporušené. Měli bychom se ptát sami sebe: Proč jednám vždycky tímto způsobem? Když jdu ke svátosti smíření, jsem odhodlaný k boji proti svým hříchům, ale proč pak nemám sílu zápasit, když se obvyklý hřích vrací? Jsem pln útisku zlého, sklíčenosti a malomyslnosti. Pokud chci tento průchod uzavřít, je důležité zkoumat své srdce a prosit Krista za uzdravení kořenu hříchu.

 

Zpět