Ohlášky 5. - 12. 8.

03.08.2018 13:49

Pořad bohoslužeb

Farnost Netín

Neděle 5. 8.

18. v mezidobí

8:00

Za rodiče Králíčkovy, syna a přízeň

Pondělí 6. 8.

Svátek

Proměnění Páně

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 10. 8.

Památka sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 

18:30

Za rodiče Kolouchovy a přízeň

Neděle 12. 8.

19. v mezidobí

8:00

Za rodiče Němcovy, syna, dceru a rodiče Roušovy

11:00

Poutní mše svatá Závist

 

Farní oznámení

·        Úřední hodiny o prázdninách na faře ve Velkém Meziříčí budou pondělí, středa a pátek – 8:00 – 9:00, dále dle telefonické domluvy.

·        Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 14. srpna pojede v 16:10 z Netína.

Nedělní liturgie

Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci (nejsou na břehu), nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Řekli mu: „Jaké tedy ty děláš znamení, abychom (ho) viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno: `Chléb z nebe jim dal jíst.'„ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb pořád.“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“  Jan 6,24-35

Lidé kolem Ježíše stále chtějí nějaké věci, něco, co by nasytilo nejen jejich žaludky, ale jejich touhu po vlastnění. Jako mnozí a mnozí po nich si i oni myslí, že čím budou mít víc věcí, tím budou šťastnější. A Ježíš - ten jim nenabízí chudobu! Ježíš jim nabízí sebe!! On je naplněním, protože on je milujícím až k smrti. On je naplněním, protože chce těm, kdo v něho uvěřili, věnovat zcela věrný vztah. Vlastně něco víc - vztah, který člověka naplňuje, nasycuje, vybavuje k životu - podobně jako chléb. Jenže Ježíš přichází od Boha - Otce, a tak může nabídnout to, co nikdo jiný.

Není snadné vymanit se ze světa věcí. Není snadné nevěřit reklamám, které nám stále sugerují, že opravdu šťastni budeme až tehdy, když budeme mít to a ono a ještě mnoho dalších věcí... Nejde ale jen o to, vymaňovat se z touhy po mnoha věcech. Jde o to poznat Ježíše jako toho, kdo nám nenabízí kupu věcí, ale kdo nám nabízí sebe a své přátelství. Kdo nám nabízí, abychom z tohoto nejvzácnějšího přátelství opravdu žili.

 

Zpět