Ohlášky 6. - 13.1.

06.01.2019 12:22

Pořad bohoslužeb

Farnost Netín

Neděle 6. 1.

Svátek

ZJEVENÍ PÁNĚ

 8:00

Mše svatá se žehnáním vody, křídy a kadidla

Za rodiče Králíčkovy, syna a přízeň

Pondělí  7. 1.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 10. 1.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Krejzlovy a přízeň

Pátek 11. 1.

18:30

Za Marii Kunčarovu, manžela, syna, vnuka, rodiče a sourozence

Neděle 13. 1.

Svátek

KŘTU PÁNĚ

 8:00

Za rodiče Horkých, živou a + přízeň

 

Farní oznámení

 

·        Od 1. ledna 2019 bude změna úředních hodin na faře ve Velkém Meziříčí.

Pondělí a pátek – 8:00 – 11:00 a středa 8:00 – 11:00 a 16:00 – 18:00. V úterý a ve čtvrtek úřední hodiny nebudou.

 

Nedělní liturgie

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: `A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.'" Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou. Mt 2,1-12

Když mudrci přichází do Jeruzaléma, nad městem hvězda pohasíná a už ji není vidět. Jeruzalém jistě tehdy nebyl osvětlen jako dnešní velkoměsta a světlem města by určitě nezakryli hvězdy. Zde je něco jiného a hlubšího. Tito muži předpokládali, že se nový král narodí v domě vladaře, že ho naleznou mezi učenci. Ale zjistili, že se tam nachází informace, ale ne samotné novorozeně. Museli se naučit měnit své smýšlení. Odejít do malého města a připojit se k putujícím a nejchudším. Prosme Pána, aby nás znovu obnovoval darem nekončící proměny, abychom našli odvahu vyjít ze svých představ a snů a hledat ho v pokoře víry.

Se slavností Zjevení Páně se v naší zemi pojí zvyk, označit dveře svého obydli letopočtem a písmeny K+M+B, to znamená: Christus mansionem benedicat, ať Kristus požehná tomuto příbytku. Prosíme ho aby s námi bydlel, aby chránil dům a uzavřel ho všemu zlému, hrozícímu a ničivému. Prosíme ho, aby otevřel duchu pravé lásky, aby ho učinil domem pohostinnosti, ve kterém se budeme mít rádi a společně se staneme poutníky k věčnosti.

 

Zpět