Ohlášky 9. - 16.9.

07.09.2018 13:33

Pořad bohoslužeb

Farnost Netín

Neděle 9. 9.

23. v mezidobí

8:00

 

Mše svatá se křtem Václava Cejnka

Za rodiče Drápelovy z Olší

 

Pondělí 10. 9.

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 14. 9.

Svátek Povýšení svatého kříže

18:30

 

Za Josefa Tomana, rodiče Ambrožovy a duše v očistci

 

Sobota 15. 9.

Památka Panny Marie Bolestné

16:30

Poutní mše svatá v kapli Panny Marie Bolestné

Neděle 16. 9.

24. v mezidobí

8:00

 

Za rodiče Cejnkovy a zetě

 

 

Farní oznámení

·        Autobus na Nový Jeruzalém v Pavlově ve středu 12. září pojede v 17:40 z Netína.

·        Poděkování za úrodu bude v neděli 23. září.

·        V pátek 28. 9. o slavnosti sv. Václava proběhne tradiční farní den. Prosím, rezervujte si tento termín v kalendáři.

Nedělní liturgie

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. (Ježíš) jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!“ Mk 7,31-37

 

Ježíš uzdravuje hluchoněmého. Je jasné, že toto poškození sluchu, není možné chápat, jen jako nějaké tělesné poškození, ale je to podobenstvím pro izraelský lid, který zde zase stojí za celé lidstvo. Tento lid, jak to často slyšíme u proroků, je nahluchlý vůči Božímu slovu a proto také neschopný k patřičné odpovědi.

Lidský jazyk je vynikajícím nástrojem ke službě Boží, musíme se snažit vyvarovat tomu, abychom ho nesprávně užívali.

Asketové, dávali přednost zachování ticha. To je užitečné očišťující cvičení, ale není samo o sobě cílem. Nikdy nesmíme zapomínat, kolik lásky se může šířit ve světě prostřednictvím jazyka.

 

Zpět